ya hana na Betapa Beruntungnya Kami

دَمحَا ىِبَّنلاِروُهُظِب دَّيَؤُملا ُنيِّدلا َرَهَظ dzoharoddiinul muayyad bidzhuhuurin nabi ahmad Telah muncul agama yang didukung, dengan munculnya sang Nabi Ahmad

هللا َنِم ُلضَفلا َكِلَذ دَّمَحُمِب اــــــــَناَنَه اَي ya hana na bimuhammad dzalikal fadhlu minallah Betapa beruntungnya kami dengan Muhammad (Saw), itulah anugerah daripada Allah SWT

اَناَنَه اَي ya hana na Betapa Beruntungnya Kami

ىِنأَعَملا َفطُل ىوَحَو ىِناَثَملا ِعبَّسلاِب َّصُخ khusho bissab’il matsani wa hawa luthfal ma’ani Diistimewakan dengan as-Sab’ul Matsany (al-Fatihah), penghimpun rahsia bagi setiap makna

هللا َلَزنَا ِهيَلَعَو ىِناَث ِقلَخلا ىِف ُهَلاَم ma lahu fil kholqi tsani wa a’laihi anzalallah Tidak ada yang senilai dengannya, dan Allah mewahyukan kepadanya (Muhammad SAW)

اَناَنَه اَي ya hana na Betapa Beruntungnya Kami

رَمَقلا َقَشنا ِهِلجَاِل رَهَظ اَّمَل ٍةَّكَم نِم min makkatillamma dzohar liajlihin syaqqal qomar Ketika di Makkah bulan tampak terbelah deminya (Muhammad SAW),

ماَنَالا ِّلُك ىلَع ِهِب رَضُم ُلا تَرَختفاَو waf takhorot aalu mudhor bihi ala kullil anam lalu kabilah Mudhar (kabilah Muhammad SAW) dibanggakan oleh seluruh manusia

أَناَناَهاَي ya hana na Betapa beruntungnya kami

اُقُلُخ ِساَّنلا ُّلَجَاَو اًقلَخ ِساَّنلا ُبَيطَا athyabunnasi kholqon wa ajallunnasi khuluqon Beliau adalah manusia yang terbaik ciptaanNya, dan teragung akhlaknya

هلِل ُدمَحلاَو ٌرِئاَس اًقرَشَو اًبرَغ ُهُركِذ dzikruhu ghorbaw wa syarqon saa iruw walhamdu lillah Semua berzikir ke atasnya samada di barat atau di timur, segala puji hanya bagi Allah SWT

اَناَنَهاَي ya hana na Betapa beruntungnya kami

ماَمَّتلاِردَب ىَفَطصُملا ماَنَالا ِريَخ ىلَع اوُّلَص shollu a’la khoiril anami al musthofa badrittamami Berselawatlah ke atas sebaik-baik manusia (Muhammad SAW) yang terpilih, sang bulan purnama

ماَحِّزلا َموَي أَنَل عَفشَي اوُمِّلَسَو ِهيَلَع اوُّلَص shollu a’laihi wasallimu yasyfa’ lana yaumazzihami Sampaikanlah salam kepadanya, moga diberi syafaat di hari kebangkitan

اَناَنَه اَي ya hana na Betapa beruntungnya kami
Sumber : http://www.liriklagumuzika.com

Advertisements